Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Jakość

 Chardam Gear is committed to providing manufactured parts and services to its customers which meet or exceed customer expectations and industry standards.  Chardam Gear is further committed to continuous improvement of the manufacturing process and on time delivery.

JAKOŚĆ 


Firma Chardam Gear zobowiązana jest do dostarczania produkowanych części i usług, które spełniają bądź przekraczają oczekiwania klientów i standardy branży. Ponadto, firma Chardam Gear dąży do ciągłego doskonalenia procesu produkcji i zapewnienia dostaw w uprzednio określonym terminie.


 

Systemy jakości 

Systemy jakości Chardam Gear są zgodne z następującymi standardami:

MEGGITT Aerospace

ISO 9001:2008 + AS 9100C

UTAS

Hamilton Sunstrand

Pratt & Whitney

General Electric

Honeywell

Bell Helicopter

Boeing

NADCAP
- Badania magnetyczno-proszkowe

NADCAP
-
Badanie hartowania powierzchniowego